Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021

 

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG TH QUY KỲ

Số:   252  /KH-THQK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Kỳ, ngày 09  tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

Năm học 2020 - 2021

 

 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Hướng dẫn số 597/HD-PGĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa về việc Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ kế hoạch số 225/KH-THQK ngày 25/9/2020 của trường Tiểu học Quy Kỳ về việc thực hiện nhiệm vụ  năm học 2020-2021;

Căn cứ kế hoạch số 228/KH-CM ngày 25/9/2020 của CM trường Tiểu học Quy Kỳ về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2020-2021;

Trường Tiểu học Quy Kỳ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC CỦA HỘI THI

1. Mục đích Hội thi

a) Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2020-2021 và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và của toàn Ngành;

b) Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;

c) Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp.

2. Nguyên tắc của Hội thi

a) Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;

b) Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất;

c) Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG THAM DỰ HỘI THI

1. Đối tượng tham dự Hội thi:

- Đối tượng tham dự Hội thi là giáo viên đang làm việc tại trường Tiểu học Quy Kỳ.

- Là tổng phụ trách Đội có tham gia giảng dạy nếu có nguyện vọng dự thi cũng được chọn cử theo các tiêu chuẩn của giáo viên khác.

2. Tiêu chuẩn tham dự Hội thi:

Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí tại Tiêu chuẩn 3 (Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục) và Tiêu chuẩn 4 (Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;

3. Đối tượng được miễn thi

- Giáo viên được Ban tổ chức trưng dụng làm Ban giám khảo Hội thi.

- Giáo viên sinh năm 1970 trở về trước.

Những giáo viên miễn thi được công nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp Giỏi cấp trường và kết quả đó được coi là một trong những tiêu chí để xét danh hiệu thi đua trong năm học.

III. NỘI DUNG THI, HỒ SƠ THAM DỰ HỘI THI

1. Nội dung thi

a) Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử) tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết tổ chức hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại trường nơi giáo viên đang làm việc .Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

c) Xử lý tình huống sư phạm thông qua các nội dung câu hỏi của ban tổ chức.

2) Hồ sơ tham dự Hội thi gồm:

Kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp (bao gồm kết quả đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp và các minh chứng xác thực) theo điểm a Khoản 2 các Điều 6, 7, 8 của Quy định này; xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp người học có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian dự kiến:

- Thứ sáu ngày 6/11/2020, tổ trưởng nộp danh sách giáo viên đăng kí thi GVCN lớp giỏi cấp trường cho nhà trường.

- Thứ  7 ngày 7/11/2020, giáo viên được thông báo và chuẩn bị cho tiết tổ chức hoạt động giáo dục.

- Từ ngày 9/11/2020, đến ngày 11/11/2020 thi thực hành tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm).

- Chiều thứ sáu ngày 13/11/2020, thi trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại trường Tiểu học Quy Kỳ và tổng kết hội thi.

2. Địa điểm

Tại trường Tiểu học Quy Kỳ

 3. Kinh phí

Theo quy định hiện hành.

  VII. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO HỘI THI

  Hiệu trưởng chịu trách nhiệm ban hành nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi cấp trường, thành lập Ban Tổ chức, thành lập Ban Giám khảo;

 Thành phần; nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thực hiện theo quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  VIII. TỔ CHỨC HỘI THI

          1. Đánh giá các nội dung thi

1.1. Đối với phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục:

- Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành.

- Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.

1.2. Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp:

- Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân giáo viên tại nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của trẻ em, học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.

- Phần trình bày biện pháp được ít nhất 03 giám khảo đánh giá.

2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường phải đảm bảo: Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

3. Khiếu nại và và giải quyết khiếu nại

Giáo viên tham dự Hội thi có quyền khiếu nại với Ban tổ chức Hội thi về từng nội dung thi và kết quả Hội thi. Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại trước khi kết thúc Hội thi.

4. Sử dụng kết quả Hội thi

- Kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

- Giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi có trách nhiệm dạy lại tiết dạy, hoạt động giáo dục và báo cáo biện pháp đã tham gia Hội thi trong phạm vi cấp trường, liên trường trên địa bàn để chia sẻ những kinh nghiệm vận dụng hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp.

                                                                          

Nơi nhận:                                                   

- Ban giám hiệu;                          

- 02 tổ chuyên môn;                                         

- Lưu VT.

 

 

 

P.HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Hoàng Thị Thanh

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT KẾ HOẠCH

(Đã duyệt)

 

 

 

Tác giả: Hoàng Thị Thanh
Nguồn: thquyky.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 46
Hôm qua : 41
Tháng 12 : 193
Năm 2020 : 53.559